ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Explore Athens Yachting παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ο εκάστοτε χρήστης συμφωνεί ότι θα τηρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Explore Athens Yachting δικαιούται να κάνει αλλαγές, ή βελτιώσεις στο παρόν ανά πάσα στιγμή.

Διαδικασία Ενοικίασης 

1.Αίτηση διαθεσιμότητας 
Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση, επιλέξτε το σκάφος που σας ενδιαφέρει, τις ακριβείς ημερομηνίες παράδοσης-παραλαβής από το Λαύριο και αριθμό ατόμων, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία σας (απαγορεύεται η ενοικίαση σκάφους σε νέους κάτω των 18 ετών) και οποιοδήποτε άλλο αίτημα πιθανόν έχετε.
Για να ολοκληρωθεί η κράτηση ενός σκάφους οφείλετε να προκαταβάλλεται το 100% επί του συνολικού ποσού του ναύλου.

  • Κράτηση η οποία ακυρώνεται 90 ημέρες πριν το ναύλο επιστρέφεται το 90% του ναύλου
  • Κράτηση η οποία ακυρώνεται 60 ημέρες πριν το ναύλο επιστρέφεται το 75% του ναύλου
  • Κράτηση η οποία ακυρώνεται 30 ημέρες πριν το ναύλο επιστρέφεται το 30% του ναύλου
  • Κράτηση η οποία ακυρώνεται σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν το ναύλο το ποσό του ναύλου δεν επιστρέφεται

Για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ενοικίασης σκάφους, παρακαλώ αποστείλατε μας τα ακόλουθα απολύτως απαραίτητα έγγραφα:

  • Αντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου.
  • Στοιχεία για την έκδοση αποδείξεων πληρωμής.

2.Εγγύηση 
Για ενοικίαση χωρίς καπετάνιο, καταβάλλεται εγγύηση για τυχόν ζημιές, ποσό που κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000 € ανάλογα το σκάφος ώστε να καλυφθεί ολικά ή εις μέρος οποιαδήποτε απαίτηση του εκμισθωτή σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή ζημιάς στο σκάφος ή και στον εξοπλισμό του.
Η εγγύηση που αναφέρεται πιο πάνω θα επιστραφεί στον μισθωτή άτοκα, με την επιστροφή του σκάφους στην άριστη κατάσταση που παρελήφθη και αφού ελεγχθούν από τον εκμισθωτή το σκάφος τα καύσιμα και ο εξοπλισμός του.

3.Καιρικές συνθήκες 
Η μίσθωση και ο απόπλους του σκάφους πραγματοποιούνται κανονικά, όταν στο σημείο παραλαβής η ένταση των ανέμων δεν ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια και, το επιτρέπουν οι λιμενικές αρχές. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, που απαγορεύουν τον απόπλου την ημέρα έναρξης της μίσθωσης σας επιστρέφεται το ποσό την εγγύησης και αναβάλλεται η ενοικίαση για κάποια άλλη μέρα και σύμφωνα με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα.

4.Αναχώρηση 
Μια μέρα πριν την αναχώρηση θα πρέπει να μας έχει γίνει γνωστή η επιθυμητή ώρα του απόπλου του σκάφους, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. Κατά την άφιξη στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής του σκάφους θα σας ζητηθεί να υπογράψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίαση του σκάφους καθώς και να τακτοποιηθούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια ναύλωσης του σκάφους χωρίς χειριστή, θα πρέπει να φέρετε επί του σκάφους την άδεια χειριστή που θα επιδεικνύεται στις Λιμενικές Αρχές σε περίπτωση που σας ζητηθεί.
Κατά τη παραλαβή γίνεται λεπτομερής επίδειξη του σκάφους και του εξοπλισμού, ενώ δίνονται προς υπογραφή δήλωση αποδοχής του σκάφους και λίστα του εξοπλισμού που φέρει.
Το κάθε σκάφος παραδίδεται σε άριστη κατάσταση, με τους καθορισμένους εκ του Νόμου όρους ασφαλείας και εφοδιασμένο με τα αναγκαία πιστοποιητικά ασφαλείας και έγγραφα σε πλήρη ισχύ.

Συγκεκριμένα παραδίδονται:

(α) H πρωτότυπη άδεια εκτέλεσης πλόων
(β) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης

Επίσης, γίνεται αναλυτική ενημέρωση για τις διαδικασίες ασφαλείας και δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του σκάφους και των εγγράφων/αδειών που σας δίνονται.
Το κάθε σκάφος παραδίδεται, με γεμάτες τις δεξαμενές του καυσίμου το κόστος των οποίων καυσίμων βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες ενέργειες μπορούν να γίνουν στην έδρα μας οποιαδήποτε προηγούμενη ημέρα κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, με στόχο την επίσπευση του απόπλου την ημέρα αναχώρησης.

5.Επιστροφή 
Κατά την επιστροφή του σκάφους γίνεται έλεγχος της κατάστασης του σκάφους και του εξοπλισμού του.
Η επιστροφή γίνεται την προκαθορισμένη ώρα στο σημείο όπου το παραλαβής ή όπου εκ των υστέρων και εγγράφως συμφωνηθεί με την εκμισθώτρια, σε άριστη κατάσταση και υποχρεούται σε αποκατάσταση οιασδήποτε φθοράς ή καταστροφής προκαλέσει στο σκάφος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έστω και αν οφείλεται σε τυχαίο συμβάν, ή σε ανωτέρα βία ή και ακόμα εάν η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου.
Ο μισθωτής αναλαμβάνει τα έξοδα εφοδιασμού του σκάφους με καύσιμα καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης κατά δε την παραλαβή και παράδοσή του σκάφους θα γίνει μέτρηση των ποσοτήτων καυσίμων και ο μισθωτής θα καταβάλει στον εκμισθωτή τη διαφορά που τυχόν υπάρχει στην τρέχουσα τιμή αγοράς τους

6.Λοιπά 
Το σκάφος είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη της Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ή και επιβαινόντων μέχρι του αναγραφόμενου στο Ασφαλιστήριο ποσό. Ο μισθωτής έλαβε γνώση του περιεχομένου του Ασφαλιστηρίου και σε περίπτωση που θα προκαλέσει ζημιές μεγαλύτερες του ποσού του Ασφαλιστηρίου, τότε αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή του υπερβαίνοντος ποσού.
Το όριο των επιβατών καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο του σκάφους που θα επιλέξετε.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν μηχανικές ή άλλες ζημιές που θα προκληθούν από δική σας υπαιτιότητα στο σκάφος, κατά τη διάρκεια του ναύλου, καθώς επίσης και για την απώλεια μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού που υπάρχει στο σκάφος κατά την παραλαβή.
Στις τιμές περιλαμβάνονται: Οι τιμές ενοικίασης είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν το ναύλο του σκάφους, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, ασφάλεια, όλα τα σωστικά – πυροσβεστικά – εφόδια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο εκάστοτε σκάφος και προϋποθέτουν παραλαβή και παράδοση του σκάφους από το Λαύριο. Υπάρχει επιπλέον χρέωση σε περίπτωση επιλογής διαφορετικού σημείου παράδοσης ή/και παραλαβής του σκάφους.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την ημερήσια αμοιβή επαγγελματία καπετάνιου, τέλη και έξοδα ενδιάμεσων λιμένων και το κόστος των καυσίμων.